1. അന്തി2

  1. നാ. നാട്യ.
  2. ജ്യേഷ്ഠത്തി
 2. അന്തി1

  1. നാ.
  2. പകലിൻറെ അവസാനം
 3. അനാദി1

  1. വി.
  2. ആദിയില്ലാത്ത, തുടക്കം ഇല്ലാത്ത
 4. അനാദി2

  1. വി.
  2. ശബ്ദിക്കാത്ത
 5. അനാധി

  1. നാ.
  2. ദുഃഖമില്ലായ്മ
  1. വി.
  2. ആധിയില്ലാത്ത
 6. അനതി1

  1. നാ.
  2. അവിനയം, അഹങ്കാരം
  3. വളവില്ലായ്മ
 7. ആനതി

  1. നാ.
  2. ആനമിക്കൽ, കുനിയൽ, നമസ്കാരം
  3. താഴ്ച, വിനയം, അനുസരണം
 8. അനതി2

  1. വി.
  2. അധികമല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക