1. അന്ത്യകൂദാശ

    1. നാ.
    2. മരണാസന്നനായ ആളിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കൂദാശ, ഒടുക്കത്തെ ഒപ്പുറൂശ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക