1. അന്ത്യജ

    1. വി.
    2. ഒടുവിൽ ജനിച്ച
    3. താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക