1. അന്ത്യപ്രാസം

    1. നാ.
    2. പദാന്തങ്ങളിലോ പാദാന്തങ്ങളിലോ ഒരേ അക്ഷരം ആവർത്തിക്കുന്നത്, മഹാരാഷ്ട്രപ്രാസം
  2. അന്ത്യപ്രാസം

    1. നാ.
    2. പദാന്തങ്ങളിലോ, പാദാന്തങ്ങളിലോ ഒരേ അക്ഷരം ആവർത്തിക്കുന്നത്, മഹാരാഷ്ട്രപ്രാസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക