1. അന്ത്യാശ്രമം

    1. നാ.
    2. ആശ്രമങ്ങളിൽ അവസാനത്തേത്, സന്ന്യാസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക