1. അന്ത്രരസം

    1. നാ.
    2. ദീപനരസം
  2. ആന്ത്രരസം

    1. നാ.
    2. ആന്ത്രഭിത്തികളിൽ നിന്ന് ഊറുന്ന രസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക