1. അന്ത്രവല്ലിക

    1. നാ.
    2. മഹിഷവല്ലി, എരുമവള്ളി. (രസവീര്യപാകാദിയിൽ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക