1. അന്ത്രാദം

  1. -
  2. കുടലിനെ തിന്നുന്നത്, ഒരുതരം കൃമി.
 2. ആന്ത്രാദം

  1. നാ.
  2. ആമാശയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം കൃമി
 3. അന്തരിതം

  1. നാ. ഗണിത.
  2. ശിഷ്ടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക