1. അന്തർഗതം

    1. നാ.
    2. മനസ്സിലിരിപ്പ്, വിചാരം, ആശയം, അഭിപ്രായം, ഉദ്ദേശ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക