1. അന്തർദശ

    1. നാ.
    2. ജ്യോ. അപഹാരം, ഒരു ഗ്രഹത്തിൻറെ മഹാദശയിൽ മാറ്റു ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിനുമുള്ള ആധിപത്യകാലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക