1. അന്തർദൃഷ്ടി

    1. നാ.
    2. ഉൾക്കണ്ണ്, ജ്ഞാനദൃഷ്ടി
    3. സ്വന്തം ഉള്ളിലേക്കുള്ള നോട്ടം, ആത്മപരിശോധന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക