1. അന്തർധാനം

    1. നാ.
    2. മറയൽ, അപ്രത്യക്ഷമാകൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക