1. അന്തർധാനയോഗം

    1. നാ.
    2. ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളിനെ അടുത്തുനിൽക്കുന്നവർക്കു കാണാൻ പാടില്ലാതാക്കുന്ന ഔഷധയോഗം, ഒരുതരം ജാലവിദ്യ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക