1. അന്തർധി

  1. നാ.
  2. മധ്യവർത്തി
 2. അന്തർധി1

  1. നാ.
  2. അന്തർധനം
 3. അന്തർധാ

  1. നാ.
  2. മറയ്ക്കൽ, ഒളിപ്പ്, പൊതിയൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക