1. അന്തർബോധം

    1. നാ.
    2. ഉൾബോധം
  2. അന്തർഭൂതം

    1. നാ.
    2. അന്തരാത്മാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക