1. അന്തർഭാഗം

    1. നാ.
    2. ഉൾഭാഗം, അകം
    3. ഉള്ള്, മനസ്സ്, ഹൃദയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക