1. അന്തർഭാവം

    1. നാ.
    2. ഉത്കണ്ഠ
    3. ആത്മവിഷയകമായ ധ്യാനം
    4. ഉൾപ്പെടുത്തൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക