1. അന്തർഭാവിത

    1. വി.
    2. ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക