1. അന്തർഭൂത

  1. വി.
  2. അന്തർഭവിച്ച, ഉൾപ്പെട്ട
  3. ഉള്ളിൽ സ്ഥിതമായ, ആഭ്യന്തരമായ
 2. അന്തർഭേദി, അന്ത-

  1. നാ.
  2. ശത്രു സൈന്യത്തെ ഭേദിച്ച് അകത്തുകടക്കുന്നത്, ഒരുതരം സൈന്യവിന്യാസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക