1. അന്തർഭേദി, അന്ത-

    1. നാ.
    2. ശത്രു സൈന്യത്തെ ഭേദിച്ച് അകത്തുകടക്കുന്നത്, ഒരുതരം സൈന്യവിന്യാസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക