1. അന്തർഭൗമ

    1. വി.
    2. ഭൂമിക്കുള്ളിലുള്ള
  2. അന്തർഭൂമി

    1. നാ.
    2. ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക