1. അന്തർമനസ്

    1. നാ.
    2. ഹൃദയാന്തർഭാഗം
    3. അന്തർഭാഗത്തേക്കു തിരിച്ച മനസ്സോടു കൂടിയവൻ
    4. ദുഃഖിതമനസ്കൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക