1. അന്തർമുഖം

    1. നാ.
    2. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുള്ള ഒരു ഉപകരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക