1. അന്തർമുദ്ര

    1. വി.
    2. ഉള്ളിൽ മുദ്രവച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക