1. അന്തർയാഗം

    1. നാ.
    2. തന്ത്രങ്ങളിൽ നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുതരം അർച്ചന, മാനസികപൂജ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക