1. അന്തർയാമം1

    1. നാ.
    2. പ്രാണായാമത്തോടുകൂടെ ചെയ്യുന്ന സോമതർപ്പണം
  2. അന്തർയാമം2

    1. നാ.
    2. ഒടുവിലത്തെ യാമം, അന്ത്യയാമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക