1. അന്തർയാമി

    1. നാ.
    2. ഉള്ളിൽ കുടികൊണ്ടു നിയന്ത്രിക്കുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക