1. അന്തർലീന

    1. വി.
    2. ഉള്ളടങ്ങിയ, ലയിച്ചുചേർന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക