1. അന്ധകാരം

    1. നാ.
    2. ഇരുട്ട്
    1. ആല.
    2. ആത്മജ്ഞാനമില്ലായ്മ, അറിവില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക