1. അന്ധകാരഭൂഖണ്ഡം

    1. നാ.
    2. ആഫ്രിക്ക (പരിഷ്കാരം എത്തിനോക്കാത്ത സ്ഥലമായിരുന്നതിനാൽ.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക