1. അന്ധകാരയുഗം

    1. നാ.
    2. യൂറോപ്പിൽ വൈജ്ഞാനികമായ ഉണർവില്ല്ലാതിരുന്ന കാലം, മധ്യയുഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക