1. അന്ധകാരാസ്ത്രം

    1. നാ.
    2. എയ്യുമ്പോൾ ഇരുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന അസ്ത്രം, താമസാസ്ത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക