1. അന്ധതമസം

    1. നാ.
    2. കൂരിരുട്ട്
    1. ആല.
    2. അജ്ഞാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക