1. അന്ധത, ത്വം

  1. നാ.
  2. കണ്ണൂകാണായ്ക
  1. ആല.
  2. അറിവില്ലായ്മ, മൂഢത
  1. നാ.
  2. എന്തുചെയ്യണമെന്നറിവില്ലായ്മ, കുഴക്കം, അവിവേകം, സാഹസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക