1. അന്ധധീ

    1. നാ.
    2. അന്ധമായ ധീയോടുകൂടിയവൻ, മൂഢൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക