1. അന്ധപൂതന

    1. നാ.
    2. ബാലപീഡയ്ക്കു കാരണമെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു പിശാചി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക