1. അന്ധവിശ്വാസം

    1. നാ.
    2. യുക്തിഹീനമായ വിശ്വാസം, മൂഢവിശ്വാസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക