1. അന്ധാളിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. പരിഭ്രമിക്കുക, കുഴങ്ങുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക