1. അന്ധാളിത്തം

    1. നാ.
    2. പരിഭ്രമം, അമ്പരപ്പ്
  2. ആന്ദോളിതം

    1. നാ.
    2. രാഗങ്ങളിൽ ഒന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക