1. അന്നകൂല്യ

    1. നാ.
    2. അന്നപഥം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക