1. അന്നകോഷ്ഠകം

    1. നാ.
    2. ആഹാരപദാർഥങ്ങൾ വയ്ക്കാനുള്ള അറ
    3. പത്തായം, നെൽപ്പുര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക