1. അന്നക്കാവടി

    1. നാ.
    2. ധർമച്ചോറു ശേഖരിക്കുവാനുള്ള കുട്ടകൾ തൂക്കിയിടുന്ന കാവുതണ്ട്
    3. ആഹാരം ഇരന്നു നടക്കുന്നവൻ, തെണ്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക