1. അന്നക്കൊടിയോൻ

    1. നാ.
    2. അരയന്നം കൊടിയടയാളമ്മയി ഉള്ളവൻ, ബ്രഹ്മാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക