1. അന്നക്കൊടി1

  1. നാ.
  2. അരയന്നത്തിൻറെ അടയാളമുള്ള കൊടി
  3. ശ്രഷ്ടമായ അരയന്നം
 2. അന്നക്കൊടി2

  1. നാ.
  2. അന്നദാനം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നു സൂചിപ്പിക്കാൻ ഊട്ടുപുരയിൽ കെട്ടുന്ന കൊടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക