1. അന്നജം

    1. -
    2. ധാന്യകം, സ്റ്റാർച്ച്.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക