1. അന്നജ1

    1. നാ.
    2. ഭക്ഷണത്തിൽനിന്നുണ്ടായ, അന്നജാത
  2. അന്നജ2

    1. നാ.
    2. ഭക്ഷണജന്യമായ ഇക്കിൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക