1. അന്നതന്ത്രം

    1. നാ.
    2. പോഷണശാസ്ത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക