1. അന്നദാനം

  1. നാ.
  2. ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ, മഹാദാനങ്ങളിൽ ഒന്ന്
 2. ആനന്ദനം

  1. നാ.
  2. ആനന്ദിപ്പിക്കൽ
 3. ആനിന്ദനം

  1. നാ.
  2. അധിക്ഷേപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക