1. അന്നദാസൻ

    1. നാ.
    2. ചോറിനുമാത്രം വേണ്ടി ദാസവൃത്തി ചെയ്യുന്നവൻ
  2. അനന്താസന

    1. നാ.
    2. അനന്തശായി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക