1. അന്നപ്പക്ഷി

    1. നാ.
    2. നാരായണക്കിളി, അരിക്കിളി, അങ്ങാടിക്കുരുവി, വീട്ടുകുരുവി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക